Fundusze EuropejskieUnia Europejska

O projekcie

Projekt PricingTags dotyczy budowy innowacyjnego rozwiązania z kategorii Software as a Service (SaaS), przeznaczonego dla handlu detalicznego, oraz w późniejszych etapach handlu hurtowego. PricingTags jest produktem skupionym na rozwoju technologii pozwalającej na optymalizację, prognozowanie, konfigurowanie i dynamiczne zarządzania cenami w sklepach stacjonarnych oraz innych punktach handlowo-usługowych. Strategia realizacji projektu PricingTags zakłada możliwie szeroką współpracę technologiczną z dostawcami sprzętu i oprogramowania wspierającego technologię Pricing Tags oraz partnerstw wdrożeniowych z integratorami systemów kasowych i oprogramowania do zarządzania sprzedażą. Budowa produktu będzie realizowana w ramach partnerstwa z pierwszym potencjalnym klientem (friendly user), który zainwestuje własne zasoby (czas pracowników, dostęp do środowiska) w zamian za możliwość korzystania w pierwszej kolejności z unikalnego rozwiązania generującego wyższą marżowość ze sprzedaży i zwiększającego przychody ze sprzedaży. Projekt realizowany będzie na terytorium makroregionu Polski Wschodniej z siedzibą spółki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem głównym projektu jest do 31 lipca 2019 roku rozwinięcie w makroregionie Polski Wschodniej działalności biznesowej firmy Pricing Tags Sp. z o.o. w oparciu o innowacyjne rozwiązanie przygotowane w ramach poddziałania 1.1.1 POPW, realizujące zautomatyzowaną, opartą o algorytmy, optymalizację cen produktów w punktach handlowo-usługowych. Rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnego systemu do optymalizacji i zarządzania cenami na bazie narzędzi informatycznych do predykcji i natychmiastowego dokonywania zmian cen, w celu uzyskania wyższych przychodów ze sprzedaży u Klienta, a także przeprowadzania analiz cen poprzez wykorzystanie historycznych danych nt. elastyczności cenowej na poszczególne kategorie produktów przy jednoczesnym uwzględnieniu lokalizacji.

Kwota przyznanego dofinansowania: 789.086,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 1.166.517,00 PLN

Okres realizacji projektu: od 01/10/2017 do 30/09/2019

Pricing Tags Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, prowadzi Projekt p.n.: "PricingTags - system do optymalizacji i dynamicznego zarządzania cenami w małych i średnich sieciach handlowych", nr umowy UDA-POPW.01.01.02-28-0022/17-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Projekt realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zaproś nas na spotkanie

W 45 minut przekonamy Cię, że wdrożenie Pricely w Twojej sieci otworzy przed nią nowe możliwości rozwoju.

?
Projekt "PricingTags - system do optymalizacji i dynamicznego zarządzania cenami w małych i średnich sieciach handlowych" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.